Rekry

Kortit

Ajokortti
Ensiapu 1
Tulityö
Tieturvallisuus
Työturvallisuus
Kasvinsuojelu

Työtehtävät, joihin haen:

Harjoittelu
Kaivinkoneenkuljettaja
Kivityöt
Suunnittelutyöt
Timpuri
Työnjohtaja
Viherrakentaminen
Koneiden käyttötaidot
Kaivinkone
Pyöräkuormaaja
Ylläpitotöiden koneet
Ylläpito
Kaivinkone
Pyöräkuormaaja
Ylläpitotöiden koneet

Koulutus

Työkokemus

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

ste

Tässä asiakirjassa kerrotaan tällä sivustolla ("sivusto") vierailevien käyttäjien sekä Pihavisio Oy:n (myöhemmin ”Pihavisio” tai ”rekisterinpitäjä”) tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

Tällä sivustolla olevien linkkien kautta mahdollisesti saavutettavien muiden kolmansien osapuolten sivustot toimivat kyseisen sivun ylläpitäjän antamien tietosuojaselosteiden mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan kyseiset tietosuojailmoitukset ennen kolmansien osapuolten sivustojen käyttämistä.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Pihavisio Oy:n (2215033-3), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Riihitontuntie 1, 01720 Vantaa.

Yhteyshenkilönä tietosuojaan liittyvissä asioissa toimii toimitusjohtaja Maria Itkonen.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

(1) käyttäjän toivomien palveluiden tarjoamista ja toteuttamista sekä esitettyihin pyyntöihin vastaamista varten (esim. silloin kun vastataan käyttäjän tiedusteluihin tai sivuston käyttäjä tekee Pihavision tuotteita tai palveluita koskevan tilauksen). Lisäksi käytämme henkilötietoja muuhun yhteydenpitoon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

(2) markkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostitse tai tavallisella postilla (jos käyttäjä ilmoittaa osoitteensa) uutiskirjeitä ja/tai kaupallisia tarjouksia tai tietoja Pihavision tuotteista ja palveluista tai sen järjestämistä tapahtumista.

Käsittelyllä saatetaan tarkoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: tietojen keräys, tallentaminen, järjestäminen, rekisteröinti, tutkiminen, säilyttäminen, muokkaaminen, valinta, käyttö tai poistaminen.

Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista ja niiden käsittely Pihavision toimesta perustuu siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn. Tietojen käsittely on tarpeen myös täytäntöönpantaessa sellaista sopimusta, jossa rekisteröity on osapuolena. Käsittely perustuu Pihavision oikeutettuun etuun siltä osin, kuin sen toimintaa säätelevä lainsäädäntö edellyttää esimerkiksi asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.

Tietojen antaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos haluaa käyttää Pihavision yhteydenotto- ja tarjouspyyntöjärjestelmää. Lisäksi välttämättömiksi merkittyjen tietojen antaminen yhteydenottopyynnön yhteydessä (esim. yhteydenottotiedot kuten nimi ja sähköpostiosoite) ovat tarpeen, jos käyttäjä edellyttää, että hänen viestiinsä vastataan. Käyttäjän lähettämistä pyynnöistä riippuen Pihavisio saattaa tarvita myös lisätietoja. Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos lisätietoja ei anneta, Pihavision on ehkä vaikeaa tai mahdotonta vastata käyttäjän pyyntöihin.

Jos käyttäjä haluaa vastaanottaa kaupallisia yhteydenottoja tai tietoja Pihavision tuotteista ja palveluista, on sähköpostiosoitteen antaminen välttämätöntä.

Käyttäjän tietojen antaminen sivuston kautta tapahtuu täyttämällä yhteydenottolomakkeeseen siellä kysytyt käyttäjän tiedot. Tietoja voidaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamista ja sopimusten tekemistä varten antaa myös puhelimessa, tapaamisten yhteydessä tai sähköpostitse.

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn myös markkinointitarkoituksia varten, kyseisiä tietoja voidaan käsitellä myös Pihavision palveluja koskevien tilasto-, mielipide- sekä markkinatutkimusten tekemistä varten.

3. Henkilötietojen vastaanottajat

Käyttäjän sivustolla yhteydenottopyynnön yhteydessä antamat henkilötiedot tallentuvat Pihavision ylläpitämään järjestelmään automaattisesti. Puhelimitse, suullisesti tai sähköpostilla annetut tiedot tallennetaan Pihavision järjestelmään tehtävään määrätyn työntekijän toimesta.

Edellä ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja käsittelevät Pihavision hallinnollinen ja kaupallinen henkilöstö sekä tietojenkäsittely- ja muita palveluita Pihavisiolle toimittavat yritykset ja niiden henkilökunta (esim. sähköistä markkinointia, sivustojen ylläpito- ja hallintapalveluja toimittavat tahot). Lisäksi Pihavisio voi luovuttaa tietoja yhteiskumppanilleen, mikäli asiakkaan esittämän toiveen, tekemän tilauksen tai sopimuksen täytäntöönpano sitä edellyttävät. Pihavisio on tehnyt ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Vastaanotettuja ja käsiteltäviä tietoja ei edellä mainitun lisäksi luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyse ole tiedoista, joita ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön tai jos luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja ne voivat siirtyä yritysjärjestelyiden (kuten liiketoiminnan siirtyminen, fuusio tai jakautuminen) yhteydessä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla Pihavision tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja Pihavision edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja. Tietoja ei niitä luovuteta EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle.

4. Tietosuoja

Pihavisio käsittelee antamiasi henkilötietoja riittävin ja ajan tasalla olevin teknisin ja organisatorisin suojaustoimin. Pihavision tarkoituksena on minimoida tietojen tuhoutumisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn, niihin pääsyn tai ilmoitetuista tarkoituksista poikkeavan käsittelyn vaarat. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että esimerkiksi internetin käytössä on aina olemassa tietosuojariskejä, eikä täydellistä tietoturvaa voida taata.

5. Lisätietoja

Pihavision järjestelmään rekisteröityjen henkilötietojen säilytysaika määritellään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tietojen luovuttaminen Pihavisiolle johtaa sopimussuhteeseen sen kanssa, sovelletaan henkilötietojen säilyttämiseen näissä tapauksissa sopimuksen sekä voimassaolevan lainsäädännön (kuten esimerkiksi kirjanpitolakia) edellyttävää säilytysaikaa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja hänellä on oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään lähettämällä tällaista pyyntöä koskeva sähköpostiviesti jäljempänä yksilöityyn sähköpostiosoitteeseen. Näitä pyyntöjä käsitellessään Pihavisio noudattaa voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä huomioi muun sen toimintaa koskevan lainsäädännön.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, mutta se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröity voi myös erikseen vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, mikä ei vaikuta Pihavision palveluiden käyttöön muutoin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki tai tietosuoja@om.fi).

Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen. Pihavision tilausjärjestelmässä kysyttyjen tietojen luovuttaminen on kuitenkin edellytys sille, että voit tehdä sopimuksen Pihavision kanssa ja tilata haluamasi tuotteen tai palvelun. Luovutettuja tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi voit ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen info@pihavisio.fi.

Huomaa, että Pihavisio voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja suosittelemme tarkastelemaan antamiamme tietoja aika ajoin.

6. Internetin käyttöä koskevat tiedot – evästeet

Internetin käyttöä koskevat tiedot

Sivuston toimintaa varten käytetyt tietojärjestelmät ja ohjelmat keräävät jonkin verran tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen kuuluu internetin tiedonsiirtoprotokolliin. Tällaisia ovat esimerkiksi sivustolla vierailevien käyttäjien tietokoneiden IP- tai toimialueosoitteet, pyydettyjen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier). Lisäksi tietojärjestelmät ja ohjelmat voivat kerätä palvelimelle tietoja pyyntöjen ajoista, pyynnön menetelmistä, vastaukseksi saatujen tiedostojen koosta, palvelimen vastauksen tilan selvittävistä numerokoodeista (valmis, virhe, jne.), ja muista parametreistä, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon.

Näitä tietoa ei kerätä tai käytetä käyttäjän tunnistamiseen, mutta luonteensa vuoksi käyttäjän tunnistaminen voi olla mahdollista käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolten hallinnoimien tietojen kanssa.

Pihavisio käyttää näitä tietoja ainoastaan sivuston käytön anonyymiä tilastointia varten ja jotta voitaisiin varmistaa sivuston oikeanlainen toimivuus.

Kyseisiä tietoja voidaan lisäksi käyttää sivustoa koskevien tietoturva- tai muiden rikosten selvittämiseen. Muissa kuin rikoksen selvittämistä koskevissa tapauksissa sivuston kontakteja koskevat tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

Evästeet

Joissakin tapauksissa Pihavisio kerää henkilötietoja eri tekniikoita käyttäen, mukaan lukien evästeet. Evästeet koostuvat sivuston selaimelle (joka saattaa olla oma selaimesi) lähettämistä tiedoista. Tämä tieto voidaan tallentaa tietokoneelle (joka voi olla oma tietokoneesi) tunnisteilla, joista voidaan tunnistaa tietokone, mutta ei käyttäjää. Evästeiden käyttö edellyttää suostumustasi. Evästeiden käyttö perustuu suostumukseesi, mikäli käyttämäsi selaimen asetukset on tehty niin, että sinun pitää erikseen hyväksyä evästeiden käyttö.

Sivuston eräät sivut käyttävät evästeitä, joiden lähettäjinä ovat Pihavisio tai kolmannet osapuolet, sekä muita tekniikoita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sivuston toiminta ja parantaa sen käytettävyyttä sekä tutkia sivuston käyttöä tilastollisesti.